آموزش چند رسانه ای

  • نام:وی سی دی و گام به گام عربی سوم دبیرستان (انسانی)
  • انتشارات:لوح و قلم
  • مولف:مرتضی محسنی کبیر
  • قیمت:۶۵۰۰ تومان
  • مقطع:سوم دبیرستان (انسانی)
  • مقدار:۵ سی دی آموزشی